NORMATIVA PARA A SÚA CELEBRACIÓN
Cómo celebrar as Asembleas das Sociedades de Caza na nova normalidade
19/06/2020

Poderanse levar a cabo ditas asambleas das sociedades nos locais públicos habituais sempre que os asistentes permanezcan sentados e non superando o 75% da capacidade permitida, cun máximo de 300 persoas para lugares pechados.

En espazos pechados será obrigatorio sempre o uso de máscara excepto nos supostos en que se poida permanecer sentado e se garantice en todo momento a distancia de seguridade interpersoal de 1,5m entre as persoas usuarias.

Ademáis do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que nas instalacións se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación deste axustarase ao previsto nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.

DOG Núm. 115 Sábado, 13 de xuño de 2020